Logosens Logopeda Kołobrzeg o mnie

mgr Violetta Podsiadła-Kabacińska

[email protected]

501-497-543

Co robię? Czym się zajmuję?

Ponad dwadzieścia lat pracuję z dziećmi z opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi wychodząc naprzeciw ich potrzebom psychofizycznym. Zajmuję się diagnozą przyczyn trudności i zaburzeń rozwojowych dzieci, w tym mowy o różnym podłożu, zaburzeń przetwarzania słuchowego, sensorycznego, dysleksji rozwojowej, oceniam również dojrzałość szkolną.


Jako terapeuta zajmuję się pracą z dziećmi z obniżoną dojrzałością funkcji percepcyjno–motorycznych, z wadą słuchu, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, przejawiającymi zaburzenia koncentracji uwagi, APD, z zakłóceniami przetwarzania sensorycznego, budowania relacji oraz z różnorodnymi zaburzeniami mowy i języka. Zajmuję się także pomocą dzieciom przejawiającym problemy w zakresie jedzenia, gryzienia, połykania. Prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe wykorzystując w swojej pracy różnorodne metody, dostosowane indywidualnie do dziecka. Bliska jest mi idea niedyrektywnej pracy z dziećmi, wspierania ich kompetencji.


Ważnym obszarem mojej pracy zawodowej jest praca z rodzicami. Dlatego prowadzę warsztaty oraz spotkania psychoedukacyjne dla rodziców


Prowadzę również szkolenia stacjonarne i on line dla terapeutów i nauczycieli z zakresu pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Wykształcenie:

Wybrane kursy, warsztaty, szkolenia:

Logosens Logopeda Kołobrzeg kursy

• Neuroflow – Aktywny Trening Słuchowy (R) – diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego

• Trening Umiejętności Społecznych Certyfikat 1015/12/2019

• Zaburzenia ze spektrum autyzmu czy SLI?Diagnoza różnicowa w praktyce logopedycznej

• Mózgowe Porażenie Dziecięce w praktyce logopedy

• Postawa inspirująca rozwój. O roli postawy terapeuty/rodzica w procesie terapeutycznym

• SLI w terapii logopedycznej

• Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – diagnoza, terapia

• Napięcie w sferze orofacjalnej- SOS w postępowaniu neurologopedy

• Zaburzenia pragmatyczne i semantyczne u dzieci w wieku przedszkolnym

• Ocena i stymulacja logopedyczna noworodków i niemowląt

• Diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju mowy na tle neurologicznym

• Dysfagia w świetle neuroterapii

• Uczestnictwo jako asystent w części praktycznej, zagadnienia praktyczne, praca z pacjętami, podczas modułu neurologopedycznego na kursie NDT Bobath zgodnie ze standardami EBTA (Europeen Bobath Tutors Association) – luty, sierpień 2017r.

• Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia

• Analiza zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania

• Szkolenie z zakresu terapii osób z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI

• Diagnoza AAC.Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących

• Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych I, II stopień

• Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży

• Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej wg aktualnego modelu dysfunkcji SID. Dieta sensoryczna. Najnowsza wersja masażu Wilbarger.

• Terapia ręki

• Podstawy ortoptyki- zaburzenia widzenia obuocznego a dysleksja rozwojowa

• Elementy daktylografii i języka migowego

• Rozpoznawanie zagrożeń dzieci w wieku przedszkolnym

• Metody wspierania rozwoju dziecka w profilaktyce i terapii

• Rozwój psychomotoryczny dziecka i jego zaburzenia

• Diagnoza gotowości szkolnej

• Bateria metod diagnozujących rozwój psychomotoryczny dzieci 5 i 6 letnich.

• Dysleksja rozwojowa

• Bateria 8 oraz Bateria 10/12 w praktyce diagnostycznej- diagnoza dysleksji i trudności szkolnych

• Bateria GIM w praktyce diagnostycznej- diagnoza dysleksji i trudności szkolnych

• Edukacja przez ruch

• Kinezjologia edukacyjna Brain Gym

• Trening Zastępowania Agresji-teoria i praktyka kontroli zachowań agresywnych

• Wykorzystanie Porozumienia Bez Przemocy do wznowienia relacji z bliskimi osobami

• Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej

• Lider zespołow problemowych i zadaniowych

• Certyfikat dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji – cykl szkoleń

• Choroby zawodowe narządu głosu, profilaktyka, orzekanie, techniki emisji głosu

• baj

• Zaparcia nawykowe i trudności w odpieluchowaniu

• Terapeuta orofacjalny z pasja

• Terapeuta karmienia z pasją

• EDU WEEK cykl webinarów nt. diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych udzieci i dorosłych/ 90h/

• Skojarzenia do mówienia

• Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych Moduł I

• Miofunkcjonalna diagnoza niemowląt- logopedyczne flagi ostrzegawcze- webinar

• Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

• Neuroflow – Aktywny Trening Słuchowy (R) – diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego

• Trening Umiejętności Społecznych Certyfikat 1015/12/2019

• Zaburzenia ze spektrum autyzmu czy SLI?Diagnoza różnicowa w praktyce logopedycznej

• Problemy depresyjno – lękowe u dzieci i młodzieży

• Kto kogo przyprowadza na terapię – Trudni rodzice czy trudne dziecko?

• Wspomaganie rodziców w pokonywaniu trudności wychowawczych

• Zapobieganie agresji w szkole

• Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach lękowych wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem fobii szkolnej

• Dziecko z rozbitego związku w terapii indywidualnej i grupowej

• Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży

• Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej wg aktualnego modelu dysfunkcji SID. Dieta sensoryczna. Najnowsza wersja masażu Wilbarger.

• Podstawy ortoptyki- zaburzenia widzenia obuocznego a dysleksja rozwojowa

• Program Łagodnej Stymulacji rozwoju nowordoków i niemowląt CCCC SKS certyfikat 15/09/2014

• Praca z dzieckiem z ADHD według metody behawioralnej- diagnozowanie i terapia

• Diagnoza pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 ZAŚWIADCZENIE NR 2329/9/05

• Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjnego – Terapeutycznego w oparciu o diagnozę funkcjonalną PEP-R ZAŚWIADCZENIE NR 2326/10/05

• Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce –program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard

• I stopień Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

• Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym

• Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym- możliwości pomocy

• Elementy integracji sensorycznej u małych dzieci z wadą słuchu

• Profilaktyka logopedyczna u dzieci z wadą słuchu

• Konferencja naukowo-szkoleniowa -Listening to Learn

• Mówimy z fonogestami

• Elementy daktylografii i języka migowego

• Rozpoznawanie zagrożeń dzieci w wieku przedszkolnym

• Metody wspierania rozwoju dziecka w profilaktyce i terapii

• Rozwój psychomotoryczny dziecka i jego zaburzenia

• Uczymy się bawiąc w przedszkolu i szkole

• Uczymy się bawiąc – działania twórcze w edukacji elementarnej

• Diagnoza dysleksji baterią testów 8, 10-12, GIM

• Cykl szkoleń Program Edukacji – Terapeutyczny ORTOGTAFFITI

• Indywidualizacja nauczania w praktyce

• Neurony nie umierają z nudów

• Stymulowanie rozwoju mowy w oparciu o założenia pedagogiczne metody F. Froebla

• Mózgowe Porażenie Dziecięce w praktyce logopedy

• Postawa inspirująca rozwój. O roli postawy terapeuty/rodzica w procesie terapeutycznym

• SLI w terapii logopedycznej

• Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – diagnoza, terapia

• Napięcie w sferze orofacjalnej- SOS w postępowaniu neurologopedy

• Zaburzenia pragmatyczne i semantyczne u dzieci w wieku przedszkolnym

• Ocena i stymulacja logopedyczna noworodków i niemowląt

• Diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju mowy na tle neurologicznym

• Dysfagia w świetle neuroterapii

• Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy

• Integracja Funkcji wykonawczych

• Dlaczego płaczę? Dlaczego krzyczę?

• Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się

• Zabawa Inspirująca Rozwój (w nurcie son rise w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu)

• Postawa inspirująca rozwój. O roli postawy terapeuty/ rodzica w procesie terapeutycznym.

• Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

• Asystowanie w kursie i warsztatach z zakresu Diagnostyki i terapii neurologopedycznej zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów oraz nadawaniem mowy. Kurs prowadziała neurologopeda kliniczny, specjalista NDT, SLT Senior Tutor Aleksandra Łada

• Zaburzenia procesów regulacji sensorycznej u dzieci urodzonych przedwcześnie CERTYFIKAT NR 18/11/2017

• Uczestnictwo jako asystent w części praktycznej, zagadnienia praktyczne, praca z pacjętami, podczas modułu neurologopedycznego na kursie NDT Bobath zgodnie ze standardami EBTA (Europeen Bobath Tutors Association) – luty, sierpień 2017r.

• Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia

• Analiza zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania

• Szkolenie z zakresu terapii osób z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI

• Diagnoza AAC.Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących

• Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych I, II stopień

• Lider zespołow problemowych i zadaniowych

• Certyfikat dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji – cykl szkoleń

• Choroby zawodowe narządu głosu, profilaktyka, orzekanie, techniki emisji głosu.

• Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej

• Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy

• Integracja Funkcji wykonawczych

• Zastosowanie programu

• Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się

• Zabawa Inspirująca Rozwój (w nurcie son rise w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu)

• Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

• Asystowanie w kursie i warsztatach z zakresu Diagnostyki i terapii neurologopedycznej zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów oraz nadawaniem mowy. Kurs prowadziała neurologopeda kliniczny, specjalista NDT, SLT Senior Tutor Aleksandra Łada

• Zaburzenia procesów regulacji sensorycznej u dzieci urodzonych przedwcześnie CERTYFIKAT NR 18/11/2017

• Program Łagodnej Stymulacji rozwoju nowordoków i niemowląt CCCC SKS certyfikat 15/09/2014

• Praca z dzieckiem z ADHD według metody behawioralnej- diagnozowanie i terapia

• Diagnoza pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 ZAŚWIADCZENIE NR 2329/9/05

• Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjnego – Terapeutycznego w oparciu o diagnozę funkcjonalną PEP-R ZAŚWIADCZENIE NR 2326/10/05

• Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce –program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard

• I stopień Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym

• Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym- możliwości pomocy

• Elementy integracji sensorycznej u małych dzieci z wadą słuchu

• Profilaktyka logopedyczna u dzieci z wadą słuchu

• Konferencja naukowo-szkoleniowa -Listening to Learn

• Mówimy z fonogestami

• Komunikacja empatyczna- przestrzeń do rozwiązywania konfliktów w duchu

• Porozumienia Bez Przemocy

• Rehabilitacja dziecka niesłyszącego w warunkach domowych- doświadczenia polskie i amerykańskie – znaczenie wczesnej terapii

• Rehabilitacja domowa dzieci z wadą słuchu w wieku od 0 do 3 roku życia z wykorzystaniem elementów metody werbo – tonalnej

• Uczymy się bawiąc w przedszkolu i szkole

• Uczymy się bawiąc – działania twórcze w edukacji elementarnej

• Neurolingwistyczne programowanie

• Diagnoza dysleksji baterią testów 8, 10-12, GIM

• Cykl szkoleń Program Edukacji – Terapeutyczny ORTOGTAFFITI

• Indywidualizacja nauczania w praktyce

• Szkoła dla rodziców i wychowawców, czyli jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły

• Diagnoza gotowości szkolnej

• Bateria metod diagnozujących rozwój psychomotoryczny dzieci 5 i 6 letnich.

• Dysleksja rozwojowa

• Bateria 8 oraz Bateria 10/12 w praktyce diagnostycznej- diagnoza dysleksji i trudności szkolnych

• Bateria GIM w praktyce diagnostycznej- diagnoza dysleksji i trudności szkolnych

• Edukacja przez ruch

• Kinezjologia edukacyjna Brain Gym

• Trening Zastępowania Agresji-teoria i praktyka kontroli zachowań agresywnych

• Wykorzystanie Porozumienia Bez Przemocy do wznowienia relacji z bliskimi osobami

• Komunikacja empatyczna- przestrzeń do rozwiązywania konfliktów w duchu Porozumienia Bez Przemocy

• Rehabilitacja dziecka niesłyszącego w warunkach domowych- doświadczenia polskie i amerykańskie – znaczenie wczesnej terapii

• Rehabilitacja domowa dzieci z wadą słuchu w wieku od 0 do 3 roku życia z wykorzystaniem elementów metody werbo – tonalnej

• Szkoła dla rodziców i wychowawców, czyli jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły

• Problemy depresyjno – lękowe u dzieci i młodzieży

• Kto kogo przyprowadza na terapię – Trudni rodzice czy trudne dziecko?

• Wspomaganie rodziców w pokonywaniu trudności wychowawczych

• Zapobieganie agresji w szkole

• Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach lękowych wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem fobii szkolnej

• Dziecko z rozbitego związku w terapii indywidualnej i grupowej