Diagnoza i terapia pedagogiczna

Program zajęć indywidualnych i grupowych tworzony jest na podstawie obserwacji funkcjonowania dziecka w zakresie podstawowych sfer rozwoju. Oceniane są potrzeby dziecka oraz ustalany jest kierunek pracy terapeutycznej. Podczas zajęć wykorzystywane są atrakcyjne pomoce terapeutyczne, gry, zabawy. Dobór metod uzależniony jest od problemów i potrzeb dziecka. Proponowane aktywności i systemy motywacyjne dostosowane są do możliwości dziecka, co pozwala mu przezwyciężyć trudności i wzmacniać wiarę we własne siły.

Są to nie tylko zabawy, ćwiczenia ogólnorozwojowe, ale także oddziaływania nastawione na specyficzne funkcje poznawcze- wzmacniające koncentrację i selektywność uwagi, wspomagające szybsze kojarzenie informacji, rozwijające pamięć słowną i myślenie logiczne. Oprócz ćwiczeń typowo umysłowych dobranych do aktualnego rozwoju, dziecko skorzysta z wielozmysłowej stymulacji w formie zabawy, usprawniającej myślenie symboliczne. Stymulowane są funkcje słuchowe, wzrokowe i motoryczne. W zabawę włączone zostaną ćwiczenia pozwalające pozyskać większą świadomość siebie i swoich emocji, co pozwoli poprawić relacje społeczne. Przeplatanie aktywności wzmocni ciekawość i motywację do komunikacji.

Celem prowadzonych zajęć terapii pedagogicznej jest:

• wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka

• stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych leżących u podłoża zaburzeń dyslektycznych

• kompensowanie stwierdzonych niedoborów rozwojowych

• korygowanie nieprawidłowości w przebiegu procesów i funkcji psychicznych