Terapia logopedyczna

Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem właściwego rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka. Dlatego tak ważne jest wspieranie rozwoju mowy dziecka już od najwcześniejszych chwil jego życia. Zdolność nawiązywania relacji z otoczeniem jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Zdrowe, prawidłowo rozwijające się niemowlę wyposażone jest w „narzędzia” już od urodzenia służące komunikacji: umiejętność skupiania wzroku na twarzy dorosłego, płacz, uśmiech, później głużenie, gaworzenie. Brak zdolności komunikacji, sygnalizowania swoich potrzeb, mogą być sygnałem zaburzeń w rozwoju dziecka. Nieprawidłowa, niewyraźna wymowa, ubogi zasób słownictwa, nieprawidłowości gramatyczne stanowią niekiedy przyczynę trudności szkolnych i niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych.

Każda terapia logopedyczna poprzedzona jest szczegółową diagnozą logopedyczną dziecka obejmującą: wywiad z rodzicami bądź opiekunami dziecka, ocenę sposobów porozumiewania się i rozumienia komunikatów przez dziecko, realizację wypowiedzi, ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, oceną czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, a także badanie słuchu fonemowego, pamięci słuchowej i kinestezji artykulacyjnej.

Prawidłowo postawiona diagnoza stanowi podstawę do opracowania odpowiedniego programu terapii logopedycznej.


Terapia logopedyczna to oddziaływania zamierzające do usunięcia wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

Zajęcia prowadzone są przez mnie w formie zabawy z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy oraz pomocy dydaktycznych, mających na celu uatrakcyjnienie zajęć, podtrzymanie zainteresowania dziecka i uzyskanie właściwych efektów.

Terapia logopedyczna obejmuje:

• diagnozę logopedyczną

• terapię wad wymowy

• terapię opóźnionego rozwoju mowy

• terapię zaburzeń mowy i komunikacji w afazji

• terapię zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

• trening słuchowy oraz terapię zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci niedosłyszących

• terapię dzieci dwujęzycznych

• terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera